Kattebelletje jaargang 1 nummer 2


Voorwoord


Ja, dit is wel degelijk het " Kattebelletje " en nee het ziet er niet uit als het vorige.
De reden hiervoor is tijdsgebrek en besparingen. Door de vele activiteiten en het drukke
beroepsleven van de leden die vroeger voor het opmaken van het " Kattebelletje " inston-
den, is het deze keer meer een ' nieuwsbrief '.
Hij is ook minder duur, zodat hij eens aan belangstellenden ( niet- leden) kan uitgedeeld
worden en goedkoper is om op te zenden.

Deze keer staan er ook geen foto's in het " Kattebelletje ". Ondanks de moeite die Joris
zich getroostte (Webideas) om in het vorige " kattebelletje " mooie beelden te brengen,
was het resultaat na het copiëren allesbehalve.
Dus... geen prentjes, alleen tekst.


Leden, gooi uw " Kattebelletje " niet weg, geef het aan een dierenvriend
die de vzw nog niet kent !


Voor Internet- bezitters of jongeren die Internet in het café of in de bibliotheek bekijken,
bezoek onze webside:
www.catsitterclub.be !

Luc heeft moeite nog tijd gespaard om een leuke en interessante site te maken met onder
andere een rubriek < gevonden en verloren dieren >.
Dank u, Luc !


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

We beginnen het verslag van onze activiteiten met een ' ouwertje ',
namelijk de samenkomst in het Zeepreventorium. Bij deze danken wij nogmaals de ver-
antwoordelijke, de Heer Viane, voor de toelating om de zaal en de video te mogen ge-
bruiken. Op 29 december ' 01 trotseerden een 15- tal leden en sympathisanten het
slechte weer om kennis te maken met onze meter. Er was gelegenheid om de reportage
van Focus te bekijken, voor diegenen die ze gemist hadden op TV.
We konden ook kennis maken met Mevrouw Dasseville, kabinetsmedewerkster van
de Heer Verleye.
Toen we de hoop al opgegeven hadden stond hierover in de " Zeewacht " van
01- 02- 02 toch een artikel met foto. De allereerste foto die geslaagd was of ver-
schenen !!
( chr. foto's op receptie mislukten en foto van Beheerraad niet verschenen in
Info- blad gemeente De Haan)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


De eerste activiteit in 2002 was de samenkomst van de Club in de
" Passage " op de Driftweg 31, De Haan. Ons lid Ingrid en haar echtgenoot Frank
bleven speciaal een namiddag open en bakten lekkere pannenkoeken. De opbrengst
kwam gedeeltelijk ten goede van de clubkas.
Er waren ook niet- leden aanwezig uit Oostende en Westende. De nieuwe leden
konden er kennis maken en al eventueel afspreken voor cat- sit.

* * * * * * * * * * * *

Twee maand later op 22 april hield de Cat- sitter Club De Haan vzw zijn eerste
Algemene Vergadering in hotel Duinhof. Ook onze ondervoorzitter de heer
Danny Everaert moeten we opnieuw hartelijk danken voor de gastvrije ontvangst
in het hotel, mét aperitief !
De opkomst was matig, maar de aanwezigen waren enthousiast en vrijgevig.
Na een verslag door de penningsmeester, mevrouw Ann Geerts, werd besloten
dat de Club zich beter bekend moest maken en dat er een sponsor moest ge-
zocht worden om bijvoorbeeld T- shirts met de naam van de Club te financieren.
De secretaris bracht verslag uit over de firma Orange ( nu Base ) die hierover reeds
aangezocht was, maar tot op heden niet antwoordde.


Bij deze roepen wij de leden op om mee te zoeken naar een sponsor !!

De heer Maes stelde voor dat elk lid een T- shirt zou aankopen en proberen
er één aan iemand anders te verkopen.
Dhr. Roger Maes, echtgenoot van ons lid Christine nam het op zich om offertes
te vragen teneinde een idee te hebben van de prijs voor aankoop en bedrukken
van T- shirts.
Moesten 30 leden voorafbetalen ( vb 13 Euro per T- shirt) dan zou de Catsitter-
Club met dit bedrag ( +/- 375 Euro) 50 T- shirts kunnen aankopen en bedrukken
met het logo van de Club. De secretaris zal een rondvraag starten om toch nog
eerst een sponsor hiervoor te vinden bij plaatselijke bedrijven.

De secretaris wijst erop dat momenteel geen geld beschikbaar
is, wegens een sterilisatieproject in Wenduine, waar 18 katten, waaronder 12 (!)
kattinnen gesteriliseerd werden.
De gemeente De Haan werd om tussenkomst verzocht, aangezien zwerfkatten
eigenlijk de verantwoordelijkheid zijn van de gemeente. Tot op heden kwam er
geen antwoord.
De secretaris houdt contact met de milieudienst en richtte brieven aan de
Schepen voor Milieuzaken, Dhr. Buysse en de Schepen voor informatie,
Dhr. S. Beirens. De brieven werden nog niet beantwoord.
Er is voorlopig slechs een kleine kans op tussenkomst, aangezien de gemeente-
financiën er slecht voorstaan. Toch vindt de club dat de gemeente haar steentje
moet bijdragen en dat de dieren, zijnde de zwerfkatten, moeten geholpen worden.

De penningmeester stelt voor deel te nemen aan de brocantemarkt
op Hemelvaartdag en de leden op te roepen goederen te schenken om te verkopen.
Deze brocantemarkt had ondertussen plaats op 9 mei en bracht dank zij de inzet
van enkele leden 151 Euro op ( 15 Euro standgeld te betalen).
Dhr. Maes zorgde voor de nodige affiches en andere drukwerken om de Club en
haar activiteiten bekend(er) te maken.
Mevr. Van Tuykom; Mevr. Geerts Ann en de Hr. en Mevr. Maes alsmede de
secretaris J. Strubbe schonken niet alleen goederen, maar hielden ook de stand
open.
Wij danken nogmaals de Hr. Maes die vroeg in de morgen de nodige schragen
en planken ophaalde om de stand op te zetten.

* * * * * * * * * * * *

In het weekeinde van 11 en 12 mei ( Moederdag) waren wij te
gast in het Green Center Argos in de Batterijstraat, bij ons lid Elise Legein en haar
echtgenoot. Dit ter gelegenheid van de opendeurdagen. We konden 30 Euro
winstmaken, maar vooral het contact met de mensen was belangrijk.
Het werd namelijk duidelijk dat weinig of geen mensen aan de Vosseslag al van
de club gehoord hadden.
Dit komt ook doordat de beloofde aankondiging in het Infoblad van de gemeente
De Haan niet verschenen is. Dit zou nu in het juni- nummer gebeuren !!
Afwachten, maar Schepen Beirens stelde er de secretaris van op de hoogte dat
er geen " reclame " zou gemaakt worden voor de club.

Gezien de beperkte middelen en het helaas niet toegenomen aantal vrijwilligers
is dit op zichzelf niet erg, want er wordt veel hulp gevraagd voor zwerfkatten.
Momenteel kan de Club alleen het project in Wenduine afronden, door er zeker
de laatste katten van de groep te steriliseren, want anders herbegint alles !

* * * * * * * * * * * *
Er werd ook besloten deel te nemen aan de Rommelmarkt aan
de Einsteinschool op zaterdag 08 juni.
Dhr. Maes neemt eens te meer het drukken van de affiches voor zijn rekening,
alsook het vervoer van het nodige materiaal.


Leden, bezoek ons en breng vrienden mee !!

De secretaris merkt op dat de Club beter herkenbaar moet zijn dan op de vorige
brocantemarkt. Bijna niemand vond ons. Jeannina Strubbe stelt voor een laken
te bespuiten met in grote letters Cat- Sitter Club De Haan vzw ( = deftige graffiti !)

* * * * * * * * * * * *

De secretaris brengt nog verslag uit van haar bespreking met
de afgevaardigde van de firma ' Geronimo ' uit Brugge.
Die bieden een sponsoravond aan, met gratis geschenk en tombola... en de
koffietafel niet te vergeten. De duur is 3 uur, maar er moet wel voldoende
belangstelling zijn, want het sponsorgeld wordt berekend per aanwezige.
Dus dringend verzoek de strook hiervoor in te vullen en te bezorgen!

De aangeboden koopwaren zijn alle goederen voor slaapcomfort.

ER IS ECHTER GEEN AANKOOPVERPLICHTING !!

Het sponsorgeld wordt vóór de aanvang van de activiteiten uitbetaald !

* * * * * * * * * * * *

Bij deze gelegenheid willen we aandringen om meer deel te
nemen aan de activiteiten. Zopas heeft het 50 st. lid zich ingeschreven !
Het betreft wel een sympathisant uit de buurt van Vilvoorde.
Zo zijn er nog leden uit Gent, Aalst, Watervliet en zelfs uit de Walen !
Het is te begrijpen dat deze mensen eerder " slapende leden " zijn die
niet ( steeds) naar De Haan komen. Het is goed dat wij op deze manier
toch lidgelden ontvangen.
Wij begrijpen ook dat ( soms oudere) leden, die zich met het openbaar
vervoer verplaatsen, niet op elke activiteit kunnen aanwezig zijn.

In de ledenlijst van de nieuwe leden kan u opmerken dat er voor het
eerst mensen uit Wenduine, Blankenberge en Aalst lid geworden zijn.

WELKOM !!!

* * * * * * * * * * * *

De clubactiviteiten worden zoveel mogelijk met affiches
in de voornaamste winkels van De Haan aangekondigd en een bericht wordt
meestal door de Secretaris in de bereikbare brievenbussen gedeponeerd.
Er wordt alleen naar de overblijvende leden per post bericht gezonden of
opgebeld om persoonlijk contact te bewaren en de leden gelegenheid te
geven eventuele problemen met huisdieren of zwerfkatten te bespreken.
Om de portkosten nog te beperken zal op het einde van de nieuwsbrief
een strook ingelast worden:

1_ om in te schrijven voor de eventuele deelname aan de sponsoravond.

2_ om persoonlijk voor alle activiteiten een uitnodiging te ontvangen.

Meer en meer zullen we voor de Internetgebruikers naar de Website ver-
wijzen, waar onder andere ook alle activiteiten aangekondigd worden.
Zo vermindert de ' papierberg '.
Leden die een cat- sit partner zoeken kunnen dit melden. Teksten en re-
acties zijn ook altijd welkom in het " Kattebelletje " en komen op de
website.

Nieuwe leden vanaf 13. 12. 01

Senioren:
Mevrouw Steyt ( De Haan)
Dhr. Van Gyseghem ( De Haan)

Gewone leden:
Mevrouw Legein Elise ( Green Center Argos) ( De Haan)
Mevrouw Gurdebeke M.A ( Wenduine)
Mevrouw Keppens Nicole ( Wenduine)
Mevrouw Lems Carine ( De Haan)
Mevrouw Verhamme Maria ( De Haan)
Dhr. Guinet ( Epinois)

Steunende leden:
Mevrouw Van Acker Claudine ( onze meter) ( Oostende)
Dhr. Van Hecke Daniel ( Kampenhout ) ONS 50 ste lid !!!
Mevrouw De Bruyker Fr. ( Blankenberge)

Ereleden:
Dhr. Camu Roger ( Aalst)
Mevrouw Callecoen ( De Haan)
Mevouw Van Den Bosch ( Vlissegem)

Junioren:
Petit Adjani ( Gent)

_ Enkele leden gaven reeds gehoor aan onze oproep tot vervroegde vernieuwing
van het lidgeld :
Ereleden:
Dhr. Van Oost Kenneth ( Mariakerke)

Steunende leden:
Anoniem uit De HaanVervroeg de betaling van uw lidgeld !!
Betaal nu !!
Vergeet na de zomer uw betaling niet !

( Maand aangeduid op lidkaart)
Giften:
_ 100 Euro Lid Beheerraad ( anoniem)
_ 20 Euro Mevr. Van Tuykom
_ 20 Euro Dhr. en Mevr. Maes
_ 32,3 Euro en 10 Euro De ' Passage ' ( pannenkoekennamiddag)
_ 500 fr. +/- 12.39 Euro Mevr. Callecoen
_ 7,5 Euro Mevr. Opgenoort

Ook dank aan iedereen die iets in de spaarpot stopte bij Ann of in de Passage
( _ wordt einde van het jaar geteld)

Belgisch geld is nog steeds welkom !!!
Muntstukken kunnen nog tot december naar de bank !!!Bedankingen,

Alhoewel we soms de indruk hebben dat we ter plaatse trappelen en soms
niet in staat zijn om alle poezenproblemen op te lossen, blijken er toch een aantal
' lichamen ' en dierenvrienden te zijn, die op één of andere manier steun of hulp bie-
den, en ook financieël bijspringen.

Daarom danken we van harte:
_ De ' Zeewacht ', voor het artikel van 01/ 02 / 02 over onze samenkomst
in het Zeepreventorium.
_ ' Tips ', voor het opnemen van activiteiten in de rubriek " Waar Naartoe
Deze Week ".
_ ' Tam- Tam ', voor het publiceren van een oproep om catsitter te worden
met als resultaat een nieuw Cat- Sit lid, en een dame die bij haar thuis opvang wil doen
van 1 of meerdere poezen in Blankenberge ! U kan de tekst lezen op de website

www.catsitterclub.be

of op eenvoudig verzoek aan de secretaris bekomen.

_Focus, onze regionale televisie voor de toelating om beelden uit de re-
portage over Catsitter Club De Haan vzw ( een bijzondere kattenoppasdienst) over
te nemen op onze website.
_ Radio Blankenberge die bereid is verloren of gevonden dieren om te
roepen. Deze vrije radio is ook in De Haan te ontvangen. Bij deze noemen wij hem
een diervriendelijk radiostation !

Verder danken wij ook,

_ De uitbaters van de ' Passage ', Frank en Ingrid voor de pannenkoeken-
namiddag en leden en sympathisanten die hieraan deelnamen ( 24. 02. 02)
_ De leden die de eerste Algemene Vergadering bijwoonden en een milde
gift deden. Vooral Mevr. Callecoen wil ik nog eens speciaal vermelden. Zij is één
van onze nieuwe ereleden en ondanks haar handicap steeds bereid om vervoer
te doen waar het mogelijk is.
_ Mevr. ' Pol ' voor het schenken van tijdschriften over poezen en Els
van " Kwispel " voor een interessant item. Bij deze feliciteren wij haar en haar
partner ook met de geboorte van hun dochtertje.
_ Ons werkend lid Gusta voor de nieuwe poezenboeken.
_ De niet leden Mevr. Raes; Mevr. Herlinda Claeys voor geschonken
goederen
_ Dhr. en Mevr. Maes voor het schenken van kattenkorrels.
_ Dhr. Van Gyseghem voor het verder verstrekken van voedsel
_ Mevr. " Pol " voor het bezorgen van voedsel aan ' onze ' poezen
_ De diervriendelijke niet- leden voor de opvang of verzorging van
moederpoezen met kittens zowel in De Haan als in Oostende en later in-
staan voor de sterilisatie.
_ De Waalse dame die een groot deel van het jaar om de week voor de vrije
poezen van Wenduine zorgt ( Dhr. en Mevr. Cantoni)
_ vele andere samen die reeds jaren voedsel brengen voor de dieren in
Wenduine
_ Mevr. Gurdebeke voor het schenken van allerlei kattenspulletjes
_ Mevr. Diane Makelberghe uit Westende die het voederen van enkele
vrije katten gedeeltelijk overneemt van een andere dierenvriendin, die ook een
sterilisatie zelf bekostigt.
_ Lieve, die haar zondagvoormiddag opofferde om onze " stand " in
Green Center Argos open te houden, alsook voor het vervoer.
_ Ilse en zusje, twee buurmeisjes van datzelfde Green Center die
vrijwillig en met veel ' feeling ' het standje van de Cat- Sitter Club ' aan-
kleedden ' en publiciteit maakten bij jong en oud.
_ Dhr. Geerts voor het vervoer bij diverse gelegenheden.
_ en last but not least, Elise en echtgenoot voor de gelegenheid die
zij ons boden om een stand op te zetten tijdens de opendeurdagen van
Green Center Argos op 11 en 12 mei.

Belangrijk bericht

Bij beslissing van de gemeente zal de Cat- sitter Club De Haan vzw
geen enkele tussenkomst ontvangen voor de gedane sterilisatiekosten van
zwerfkatten in De Haan en Wenduine. De secretaris zal persoonlijk 500 Euro
saldo hiervoor betalen. De Milieudienst vraagt de klachten of meldingen i.v.m.
zwerfkatten SCHRIFTELIJK te richten aan Dhr. Buysse, Schepen van Milieu-
zaken, Gemeentehuis, Leopoldlaan, 8420 De Haan.

Wij willen u hierbij behulpzaam zijn, maar financieel kan alleen tussengekomen
worden als er geld in kas is. Wij zullen ook moeten vragen aan mensen die op
ons beroep doen, om lid te worden om de gedane kosten van o.a telefoon een
klein beetje te compenseren.
Aandacht !!!


Alleen de leden die deze strook terugzenden zullen persoonlijk ( ev. per post)
verwittigd worden van alle activiteiten van de Cat- sitterclub De Haan vzw

Naam:

Adres:

Telefoon:

e- mail:

wenst op de hoogte gebracht te worden van alle club- activiteiten


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Strook voor Sponsoravond


Het is belangrijk de belangstellenden te kennen omdat er tenminste 20 per-
sonen aanwezig moeten zijn om zo' n avond in te richten.

Naam:

Adres:

Telefoon:

e- mail:

zou deelnemen aan een Sponsoravond over slaapcomfort door
firma ' Geronimo ', ZONDER aankoopverplichting.
( Werkdag_ van 19 h 30 tot 22h 30 ( tombola, koffietafel, geschenk ))
Ongeveer 5 Euro sponsorgeld per aanwezige