Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw

4e Jaargang nr. 2 – Lente/Zomer 2005

Met verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering
van de Cat-sitter Club De Haan vzw
 

De voorbije activiteiten
 

 Op zaterdag 24 april had de jaarlijkse algemene vergadering plaats in de zaal van "De Zeeduif", Bredeweg 6, 8420 De Haan. Er werd stipt om 18u30 gestart, aangezien voldoende effectieve leden (of volmacht) aanwezig waren. Over de nieuwe benaming van de leden spreken we bij het punt over het wijzigen van de statuten van de vzw's (verplicht door de nieuwe wet).

Punt 1 van de dagorde: De aanwezigheidslijst werd getekend. Ondertussen komen nog leden aan uit Knokke, wat zeer op prijs gesteld wordt, en ook Mevrouw Simonne De Naeyer.

Punt 2 van de dagorde: Mevr. De Naeyer wordt voorgesteld als nieuw effectief lid, ter vervanging van Mevr. Sofie Cagnie die mondeling haar ontslag aanbood. De vergadering gaat akkoord. Mevr. Cagnie blijft wel "toegetreden lid"

Punt 3 van de dagorde: De jaarrekening van 2004 werd voorgelegd. De secretaris geeft toelichting over de evolutie van de sterilisaties. In 2004 werden veel minder sterilisaties uitgevoerd dan in 2003 maar er waren een groot aantal tussenkomsten van de dierenarts voor tests en verzorging van reeds gesteriliseerde katten. Ook labotests dienden uitgevoerd te worden.
De inkomsten en bijgevolg ook de uitgaven van 2004 waren lager dan die van 2003.
Claudine, een lid uit Knokke, die al een brief schreef aan het gemeentebestuur van De Haan ivm het sterilisatiebeleid aldaar, wees er de vergadering op dat op de website van Gaïa De Haan opgenomen is als een gemeente met een "diervriendelijk" sterilisatiebeleid. Dit geeft wel een vals beeld. Ook Dhr. Maes, lid uit De Haan vindt dat we dit moeten rechtzetten. De Haan is wel diervriendelijk, vooral voor honden. Ze doen niets dat tegen dieren is, maar ze doen er ook niets voor. De secretaris zal naar Gaïa mailen om toe te lichten dat de sterilisaties een initiatief zijn van de Cat-sitterclub De Haan vzw en dit volledig met eigen middelen (lidgelden, opbrengst rommelmarkten, enz). De gemeente schafte zich wel 2 vangkooien aan, maar aangezien de secretaris reeds in 2001 met eigen gelden kooien aankocht, heeft de vzw hier niet echt voordeel bij.
De secretaris wees ook op het lidmaatschap van de Cat-sitterclub bij de VSDC, een gespecialiseerde vereniging voor vzw's. Het lidgeld is wel 95 euro per jaar, maar is noodzakelijk ter ondersteuning, vooral o.a. bij het opmaken van de nieuwe statuten wegens de nieuwe wet op de vzw's.
Er waren geen opmerkingen op de rekening van 2004.

Punt 4a van de dagorde: Zoals de vorige jaren kan geen echte begroting voor 2005 opgemaakt worden, aangezien er geen vaste inkomsten zijn. Vier vorige aanvragen voor subsidie of tussenkomst in de dierenartskosten werden door de gemeente negatief beantwoord.
We hadden gehoopt op de aanwezigheid van de schepen voor Milieu, Dhr. E. Monbaliu, om hem daarover te spreken, maar hij was er jammer genoeg niet.
De vzw zou liever geen subsidie hebben, maar een rechtstreekse betaling van de dierenartskosten voor sterilisatie via de gemeentekas, zoals dit in Knokke gebeurt.
Er werd nog opgemerkt dat in De Haan geen enkele vrijwilliger betaald wordt, integendeel, van degenen die de katten gaan voeden, betalen de meeste zelf het eten. Anders zou deze uitgavepost nog hoger zijn.

Punt 4b van de dagorde: De komende activiteiten zijn dezelfde als vorig jaar: Rommelmarkt langs de tramlijn op OLH Hemelvaart, nu op 5 mei. Deze deelname is slechts mogelijk door de hulp van Dhr Maes (vervoer) en het “opstellen” door Ann in de vroege uurtjes. Ook houden de ouders van Ann, Willy en Gusta toezicht op onze stand wanneer nodig.
De volgende rommelmarkt aan de Einsteinschool is op zaterdag 4 juni 2005.
Omstreeks 10 oktober zijn we dan weer in het Zeepreventorium te gast aan de stand van Heidi & Dany, alleen voor de verkoop van t-shirts en stickers. Vorig jaar was dat geen succes, maar nu worden ze verkocht aan promo-prijs, jammer genoeg bijna zonder winst.

Punt 4c van de dagorde: De effectieve en toegetreden leden konden een ontwerp van de nieuwe statuten bekijken. Dit werd nagekeken door de VSDC (Vlaams Studie en Documentatiecentrum) en er werden nog een paar wijzigingen aanbevolen.
De benaming “werkende leden” is vervangen door “effectieve leden” en de gewone leden (niet-effectieve leden) zijn nu “toegetreden leden”. Waarschijnlijk heeft iemand uit het kloosterleven dit voorgesteld (?). Verder wordt er een verouderde en zeer ambtelijke tekst voorgesteld, vol van woorden zoals commissarissen, aktes enz., die eigenlijk niet passen voor onze kleine vzw!
V.z.w's worden nu beschouwd als N.V. Mevr. Claeys vroeg zich af waarom deze nieuwe wet nu zo streng wordt voor vzw's. Volgens de secretaris is dit omdat veel “slapende” vzw's dekmantel zijn voor allerlei illegale en witwaspraktijken, zelfs criminele.
De “Raad van Beheer” wordt nu “Raad van Bestuur” genoemd en een “Beheerder” is nu “Bestuurder”.
De secretaris wees er nog op dat alle “Kattebelletjes” (met ledenlijst) en de statuten te bekijken zijn op Internet. De leden die niet aangesloten zijn op Internet krijgen een gedrukt exemplaar. Er zal in de statuten vermeld worden dat de vzw geen commissarissen heeft en op het einde zal een verwijzing naar de nieuwe wet opgenomen worden “die alle punten regelt die niet in de statuten vermeld zijn.”

Na de vergadering bleven nog enkel leden napraten. Jammer dat verschillende leden die verwacht werden toch niet kwamen. Ondertussen hebben er zich reeds twee hiervoor verontschuldigd.
Om positief te eindigen: er waren ongeveer 67 euro ontvangsten ter gelegenheid van de vergadering (lidgeld, gift, t-shirts). Ook werd M.Thérèse die met openbaar vervoer van Loppem komt, meegenomen door de “collega's” van Knokke. Het resultaat was: M.Thérèse werd door Heidi terug gebracht met een “pers” die ze een nieuwe thuis wil geven. M.Thérèse ontfermde zich al eerder over een verloren poes. Bedankt M.Thérèse.
 

Bedankingen
 

Als allereerste willen we opnieuw Heidi danken voor haar hulp bij het vangen van 2 achtergelaten katten op de Driftweg in De Haan. Evenveel dank gaat naar Rhimou die de katten tijdelijk opvangt. Momenteel zijn ze geadopteerd. Ook Mevr. Watelet, haar dochter en haar vriend, in wiens tuin de katten moesten gevangen worden, en die ze voedde, zijn we dank verschuldigd. Toen het vangen met de kooi mislukte, slaagde ze erin de kat binnenshuis te brengen, zodat Heidi ze kon meenemen.
Doordat dit het zoveelste geval was van achterlaten of buitenzetten van katten, besloot de secretaris naar de politie te gaan om hen in kennis te stellen dat vanaf nu in zo'n geval de politie zal verwittigd worden en klacht zal ingediend worden tegen de persoon die zijn dier(en) achterlaat.
Alweer danken we ook alle “voedsters” die zelf eten kopen en andere personen die eten schenken. Mevr.Van Tuykom die ter gelegenheid van de Algemene Vergadering een grote hoeveelheid schonk. Ook legt ze bijna dagelijks twee blikken om Linda die voedt aan Sparrenduin te steunen. Op 1 mei moesten we noodgedwongen weer beroep doen op Knokke. Door de politie van De Haan werden we gebeld voor een praktisch pasgeboren kitten. Onze zeldzame vrijwilligers voor opvang zijn overbelast en iemand die werkt kan zo'n kitten niet om de twee uur voeden. Onze dierenarts was bereid om het diertje op te halen en Heidi zal het naar Nicole in Knokke brengen Eerder probeerden Heidi, Lorette en vriend met nog een collega, hanen te vangen op een voederplaats. Maar dat mislukte – werkelijk een onmogelijke klus!!
Nogmaals doen we een dringende oproep voor vrijwilligers die tijdelijke opvang kunnen doen in noodgevallen. Nu zijn we praktisch verplicht de mensen door te verwijzen naar het Asiel in Oostende. Het doet pijn te moeten zeggen dat je niet kan helpen. Dat komt omdat er geen enkele vraag is naar katten. Zo wacht onze lieve, rosse kater aan Sparrenduin ook nog altijd op een nieuw baasje. Bij de sterilisatie van zwerfkatten in Harendijke werden we geholpen door Isabella. Aan de Vosseslag zijn ook nog campings en andere plaatsen met veel katten. Zonder hulp bij vangen en vervoer kunnen we daar niets aan doen. Ook financiëel hebben we hulp nodig, vooral van de gemeente.
Mevr. De Schepper, erelid, voedt al tien jaar katten aan de Vosseslag, soms in moeilijke en vijandige situaties. Ze betaalt ook zelf sterilisaties en geeft geregeld giften aan de vzw. Zonder zulke mensen zou onze kas leeg zijn!
We danken ook een jongedame, werkzaam in Wenduine die lid werd en voor verschillende nieuwe leden zorgde onder haar collega's. Ze is ook heel begaan met het lot van de dieren in Wenduine.
Dank aan Mevr. Keppens uit Wenduine voor het draagmandje, ligmandje, inpakpapier, voeding e.d. die ze schonk.
Dank aan Linda voor spullen voor de Rommelmarkten (5 mei en in juni). Hierbij bieden we onze deelneming aan bij het overlijden van haar grootmoeder. Ook Mevr. De Schepper en andere mensen die goederen schenken, danken we van harte.
Mevr. Maes zorgt opnieuw voor het drukwerk (vergadering en rommelmarkt).

Laatste bericht: Er zullen kittens te bekomen zijn van een kattin die niet tijdig gesteriliseerd werd.
 

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, tijdschriften en schoolgerief.


Onze leden


We vermelden het bedrag van de lidgelden bij elke categorie. We danken de nieuwe leden en de leden die hun lidmaatschap hernieuwden. Wie dat nog moet doen, misschien in de toekomst bij het begin of het einde van het jaar? Makkelijker te onthouden. Normaal staat de maand op het eerste lidkaartje. Om tijd en kosten te sparen wordt het elk jaar aangevuld . Er kan nog steeds bij Ann
in de winkel cash betaald worden (van dinsdag tot zaterdagnamiddag- ook zaterdag- en zondagvoormiddag.
Via de bank kan betaald worden op rek. Nr. 280-0301250-05 van Cat-sitter Club De Haan vzw, 8420 De Haan.
Er kunnen voorgedrukte overschrijvingen bekomen worden en nieuwe lidkaarten bij verlies.
 

Nieuwe leden

Gewone leden aan 5 euro

Mevr. De Vuyst D., schoonheids- en verjongingsstituut, Gent
Dhr. Buyle, De Haan
Mevr. Bouckenooghe, Knokke
Mevr. A. Jonckheere, Torhout
Mevr. G. Frère, De Haan
Mevr. J Van Ossel, De Haan
Mevr. N. Aneca, Bredene
Mevr. J. Vermeersch, Oostende
Mevr. M. Machielsen, Ichtegem
Mevr. N. Rosseel, Snaaskerke
Mevr. Hanquet, Bredene

Steunend lid aan 13 euro

Dhr. Dosoyne, Harendijke


 

Ereleden vanaf 25 euro
Mevr. H. Moke, Knokke
Mevr.Watelet, De Haan

Junioren aan 2,50 euro
Naomi en Sara Vangestel, Bredene

Leden die hun lidmaatschap verlengden

Gewone Leden aan 5 euro

Mevr. Doré B., De Haan
Mevr. S. De Naeyer, Vlissegem
Mevr. G. Blontrock, Vlissegem
Mevr. Buyle, De Haan
Mevr. Opgenoort, Harendijke
Mevr. S. Cagnie, De Haan
Mevr. Vercoutter M., De Haan
Mevr. De Naeyer M., Vlissegem
Mevr. De Coninck G., De Haan
Dhr. Vachaudez E., Knokke
Mevr. Baes C., Knokke

Ereleden vanaf 25 euro

Mevr. N. Van Tuykom, De Haan
Mevr. E. De Schepper, De Haan-Vosseslag
Mevr. M. Peersman, Lier
Mevr. Van Den Bosch, Vlissegem

Steunende leden aan 13 euro

Dhr. G. Cappaert, Deinze
Mevr. A. Tielemans, Knokke
Mevr. A. Gurdebeke, Wenduine
Mevr. Tielemans-Peersman, Wenduine
Mevr. Vercammen R., Klemskerke
Mevr. Van de Kerckhove M.-T., Loppem
Mevr. Pauwels, Oostende

Mevr. De Bruycker F

Senior aan 2,5 euro

Mevr. Claeys H. - De Haan

Giften:

Effectief lid aan 2,5 euro
Mevr. Van Cleemput, Hotel Escapade, De Haan

Mevr. De Vuijst, 5 euro
Mevr. d'Aubioul, 5 euro
Dhr. Dosoyne, 10 euro
Mevr.Pauwels (Polleke!), 7 euro
Mevr. E. De Schepper, 25 euro
Mevr. De Bruycker F., 20 euro
Speciale vermelding : van onze voorzitster voor haar nieuw hotel 100 euro!!!
Sponsoring van het "Kattebelletje": 20 euro.

 


Hartelijk dank aan allen,
Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. 280-0301250-05

- - - o O o - - -