Het "Kattebelletje"

Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be

5e Jaargang nr. 2 – Lente / Zomer 2006

 

Op zaterdag 22 april had de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats in de zaal van "De Zeeduif", Bredeweg 6, 8420 De Haan.

Dagorde

1. Aanwezigheidslijst en volmachten
Voldoende effectieve leden waren aanwezig aangevuld met volmacht voor de niet aanwezige leden
Het was een genoegen dat leden uit Loppem, Oostduinkerke, Bredene en Oostende de verplaatsing gemaakt hadden. Leden uit De Haan waren natuurlijk ook van harte welkom.

2. a. Voorstellen Raad van Bestuur aan nieuwe toegetreden leden: er waren geen nieuwe leden aanwezig. De aanwezigen werden aan elkaar voorgesteld en er werd aandacht besteed aan de actieve deelname van sommigen op gebied van opvang en inzet voor zwerfkatten en achtergebleven katten.
Mevr. Verrijdt vroeg nieuws over Rosie, die zonder samenspraak met de andere leden, via Mevr. Gurdebeke ter adoptie gegeven werd van een Dierenbeschermingsorganisatie uit het Antwerpse. Een spijtige zaak want Mevr. Gurdebeke is een grote dierenvriend die zelf sterilisaties betaalde en poezen verder voedt. Mevr. Claeys, reeds lang actief en ervaren met soortgelijke gevallen, meende dat niet zomaar iedereen een kat kan meenemen. Ze bracht naar voor dat de gemeente in principe verantwoordelijk is voor zwerfkatten zodat volgens haar moet bekend gemaakt worden waar Rosie zich bevindt. De secretaris stelde voor de Nationale Raad voor Dierenbescherming, waarvan de Cat-sitter Club lid is, om juridisch advies te vragen. Vele leden die al jaren Rosie voedden in Wenduine, waren treurig voor de manier waarop ze plots weggehaald werd.

2. b. Mevr. A. Geerts die jammer genoeg niet kon aanwezig zijn, gaf de wens te kennen zich terug te trekken als penningmeester. Bij rondvraag bleek Mevr. Ingrid Mariën bereid die taak op zich te nemen. Jammer genoeg kon ook zij echter niet aanwezig zijn, aangezien ze moest werken. Het is heel moeilijk om een passend tijdstip voor de Algemene Vergadering te vinden.
Mevr. Mariën zal met haar computervaardigheid de boekhouding op die manier kunnen voeren in het vooruitzicht om vanaf 1 januari 2007 volgens de nieuwe v.z.w.-wetgeving de vereiste stukken aan de griffie van de Rechtbank van Koophandel te kunnen overmaken. Ook de ledenlijsten zullen op computer gebracht worden. Manueel invullen is ingewikkeld en niet meer van deze tijd. Er zal een datum overeengekomen waarop Mevr. Mariën de functie van Mevr. Geerts zal overnemen en de nodige wijzigingen van de handtekeningen bij de bank kunnen aangebracht worden.

3. Afleggen rekening over 2005. De nodige bewijsstukken waren aanwezig en ter inzage, alsook de bankuittreksels. Er waren geen opmerkingen.
De secretaris schetste even de evolutie in vergelijking met vorig jaar: iets meer inkomsten, iets minder uitgaven, wat “gezond” is. De lagere uitgaven kwamen er mede doordat geen t-shirts meer aangekocht werden. De stock zal aan promoprijs verder verkocht worden.

4. Voorstellen van
a. begroting 2006 – kosten nieuwe v.z.w. wet. De wijziging van de staturen kostte +/- 103 euro voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. De vervanging van Mevr. Geerts betekent een nieuwe wijziging waarvoor hetzelfde bedrag zal moeten betaald worden.
Ook zal de v.z.w. een verzekering moeten afsluiten voor de vrijwilligers. Er werden inlichtingen genomen en de secretaris zal nagaan of de v.z.w. kan erkend worden om in aanmerking te komen voor een gratis verzekering van activiteiten. Hiervoor moet de Provinciale overheid West-Vlaanderen gecontacteerd worden omdat die als primeur deze verzekering aanbieden. Onze webmaster helpt ons hierbij.
We roepen leden die een internetverbinding hebben nogmaals op om langs deze weg het “Kattebelletje” te lezen, alsook de voorgestelde activiteiten. Eén “Kattebelletje” kost minstens 0,30 euro voor 4 bladzijden. De exemplaren die niet kunnen bedeeld worden kosten bovendien 0,46 euro aan postzegels – dus meer dan het boekje zelf. De inktcassettes zijn ook duur, dus het printen dient zoveel mogelijk beperkt te worden.

b. financiële tussenkomst van de gemeente
Een eerste maal werd in 2005 tussengekomen voor het steriliseren van 3 katten zoals toegelicht in het vorig “Kattebelletje”. Daarvoor bedanken we nogmaals het Gemeentebestuur, Schepen Monbaliu voor zijn tussenkomst en de mensen van de Milieudienst voor hun positieve houding.
In april 2006 werd een tweede actie ondernomen in de buurt van de Bilderdijklaan, die opnieuw bekostigd zal worden door de Gemeente. Deze maal gaat het om twee katers en twee kattinnen. Doordat de moeder jammer genoeg niet tijdig kon gevangen worden zal ze vermoedelijk opnieuw een nestje hebben en begint de ganse historie van voor af aan. Dus: binnen een maand opnieuw proberen vangen!
Ook zal er na 1 mei ter plaatse gegaan worden op een locatie aan de Vosseslag waar een groep van +/- 25 katten zou voorkomen. De v.z.w. zal met de beschikbare middelen 4 à 5 katten steriliseren en voor de rest een schrijven richten aan de Gemeente, aangezien die een geregelde tussenkomst in het vooruitzicht stelde in het kader van het kattenbeheersingsprogramma van De Haan. Jammer genoeg steriliseren katteneigenaars ook te weinig hun katten. De hoge prijs zal daar wel voor iets tussen zitten. Hierdoor is er een overaanbod aan kittens waardoor verloren of afgestane katten geen kans meer maken.

c. activiteiten
Wegens gezondheidsproblemen kunnen de vrijwilligers die vroeger de activiteiten zoals Rommelmarkt ten laste namen, dit allemaal niet meer doen. Michel zou nu het vervoer doen en Heidi van Knokke is ook daartoe bereid, ondanks haar drukke werkzaamheden. Voor de eerste maal dus op OLH Hemelvaart – donderdag 25 mei.
Een pluim en veel waardering ook voor Marie –Thérèse uit Loppem en Norbert uit Oostduinkerke die willen helpen bij de verkoop. Hopelijk kan Ann de markt zoals gewoonlijk opzetten en kunnen haar ouders het naastliggend lot uitbaten.
De deelname in de Einsteinschool zal besproken worden na evaluatie van het eerste rommelmarkt van zodra die datum bekend is.
Jammer genoeg kon de opvolgster van Ann wegens haar drukke activiteiten bij de overname van de winkel niet aanwezig zijn. We hopen dat “Grandmother’s Store” een contactpunt voor de v.z.w. zal blijven.

De vergadering werd afgesloten met een gezellige babbel en enkele leden verlengden hun lidmaatschap, wat in het vooruitzicht van de vele sterilisaties met dank aanvaard werd.
 

*** Noteer a.u.b. ons nieuw e-mail adres: mail ons ***

De voorbije activiteiten

Wegens hevige regenval op de morgen van de rommelmarkt langs de tramlijn in De Haan kon er niet gestart worden (O.L H.Hemelvaart- 25 mei). ‘s Middags was de toegang niet meer mogelijk. Ook was er zonder tent en zonder vervoer ter plaatse een risico bij nieuwe regenvlagen. Vooral omdat onze buren en actieve medewerkers op rommelmarkten (Willy en Gusta) er ook niet waren om een handje toe te steken.
Op 10 juni aan de Einsteinschool hadden we geen eigen stand, maar was ik te gast bij Willy en Gusta, die wat zaken in hun auto meenamen. Ook de benedenburen waren daartoe bereid, en verkochten met veel succes singles (45 toeren) ten voordele van de club. Bedankt! Zelf ging ik ter plaatse met mijn bekende "valies" met t-shirts en andere poezenspullen. Ondanks enige belangstelling werden geen t-shirts verkocht. Nogmaals doen we een oproep aan de leden om voor zichzelf of als geschenk een t-shirt aan promoprijs te kopen :5 euro voor de witte (ook voor kinderen) en 8 euro voor de zwarte (nog enkele grote maten)

De komende activiteiten

Zoals reeds enkele keren het geval was, zullen we ook dit jaar aan AD Delhaize - De Haan toelating vragen om aldaar een voedselophaling te mogen doen op 4 oktober, Werelddierendag. Omdat het dit jaar een woensdag is en mogelijks marktdag in De Haan, zullen we deze activiteit eventueel verplaatsen naar de dinsdag, want donderdag is sluitingsdag.
De enige overdekte rommelmarkt in het Zeepreventorium heeft wegens de verkiezingen een week later plaats dan anders en wel op 14 en 15 oktober. Daar zijn we altijd te gast bij Heidi en Danny, hoofdzakelijk met de t-shirts.
Op de komende algemene vergadering zullen we onze deelname aan rommelmarkten moeten reorganiseren wat betreft vervoer (camionette bij voorkeur) en mankracht, want voor vrouwen met rugklachten zijn de lasten te zwaar. Als dit kan geregeld worden, zal de aankoop van een tent moeten overwogen worden, anders blijft het risico van regen of brandende zon (zoals op Einstein). Naar het schijnt zou het de laatste maal geweest zijn dat op het terrein van de school rommelmarkten gehouden worden. Er is nog deze van het Rode Kruis en misschien nog een andere als vrijwilligers en vervoer beschikbaar.
De secretaris begon reeds met het plaatsen van gratis advertenties, zoals voor de bruidsjurk e.a.. Ze contacteerde ook ander belangstellenden die zelf advertenties plaatsten. Bij deze roepen we ook de leden op om zelf zaken te kopen of kennissen in te lichten dat er bij ons "uit de oude doos" kan gekocht worden, of zelfs nieuw, zoals kooien en benodigdheden voor kleine huisdieren.

Jeannina Strubbe, secretaris, zal contact nemen met de Brouwerij Strubbe (familie?) met het verzoek of ze in ruil voor plaatsing op onze website, een kleine receptie zouden willen sponseren ter gelegenheid van ons vijfjarig bestaan. Het nieuwe bier Haanse witte en eventueel andere soorten zouden eventueel in beperkte hoeveelheid kunnen aangeboden worden. De Cat-sitterclub kan zijn fondsen alleen aanwenden ten behoeve van de poezen. We houden u op de hoogte!
 

Bedankingen

Onze dank aan :
• de gemeente De Haan voor een tweede financiële tussenkomst bij het steriliseren van zwerfkatjes in de buurt van de Waterkasteellaan.
• Dhr. en Mevr. André voor het voeden van deze katjes en de hulp bij het vangen ervan
• Dhr. Sey voor het plaatsen van de vangkooi hiervoor (elke morgen vroeg!)
• onze dierenarts , Nadja voor haar "flexibele"instelling en hulp bij het vervoer
• een echtpaar, dierenvrienden, uit Wenduine die bereid waren twee van deze katjes op te vangen die anders voor overlast zorgden
• Mevr. Brown-Pire die 6 katjes uit haar tuin naar de dierenarts bracht en zelf 3 sterilisaties + test bekostigde. Ook mogen ze achteraf in de tuin blijven komen
• Mevr. De Kegel en echtgenoot voor het voeden en toedienen van de pil aan zwerfkatten aan de Vosseslag. Die zullen later gesteriliseerd worden met het geld dat we dank zij Mevr. Pire konden besparen en eventueel een nieuwe tussenkomst van de gemeente
• Heidi uit Knokke die "haar wagen geladen had" voor de rommelmarkt en de reis van Knokke moest doen om alles weer uit te laden wegens regen. Ook voor de nieuwe spullen voor kleine huisdieren
• Ann werkzaam in Wenduine voor een kattenhuisje en andere spulletjes
• Simonne, Linda, Mevr. De PLa, die geregeld goederen schenken voor verkoop ten voordele van de poezen
• alle trouwe voedsters die om de week gaan voeden en/of bijdragen in de voeding, zoals Dhr.Van Gijsegem die opnieuw het "jaarbudget" stortte!
• Mevr. Claeys voor haar assistentie in de "zaak Rosie", waarover later meer
• Marie-Thérèse van Loppem en Norbert uit Koksijde die bereid waren de verplaatsing te doen om te helpen op de rommelmarkt, maar het viel letterlijk "in het water"

Onze leden

We vermelden het bedrag van de lidgelden bij elke categorie. We danken de nieuwe leden en de leden die hun lidmaatschap hernieuwden. Wie dat nog moet doen, misschien in de toekomst bij het begin of het einde van het jaar? Makkelijker te onthouden. Normaal staat de maand op het eerste lidkaartje. Om tijd en kosten te sparen wordt het elk jaar aangevuld. Via de bank kan betaald worden op rek. Nr. 280-0301250-05 van Cat-sitter Club De Haan vzw, 8420 De Haan. Er kunnen voorgedrukte overschrijvingen bekomen worden en nieuwe lidkaarten bij verlies.

Wijzigingen sinds het laatste “Kattebelletje” tot einde juni 2006:

Nieuwe leden

Gewone leden aan 5 euro
Mw. B. Klingenschmidt van “Bei Bianca” pizzeria – sandwich-bar, De Haan
D’Heygere, Torhout
De Backer, Knokke-Heist

Ereleden vanaf 25 euro
Mw. A. Pire, De Haan
Mw. K. Mooren, Leuven

Leden die hun lidmaatschap verlengden

Gewone Leden vanaf 5 euro
Dhr. Van de Walle Lucas, Oostende
Mw. Doré Betty, De Haan
Mw. Denaeyer S., De Haan
Mw. Buyle, De Haan
De Brock, Knokke
Dhr. Van Moffaert, Gent
Mw. Van Moffaert, Gent
Mw. A. Jockheere, Torhout
Mw. J. Van Ossel, Wenduine
Mw. Van Roy J, Vlissegem
Mw. Lems M., De Haan
Mw. Hoornaert, Veldegem
Mw. Brams, Damme
Mw. Blontrock G., De Haan
Mw. P. Martin, Oostende
Mw. Denaeyer S., De Haan
Mw. Desaever Y., Oostende
Mw. Legein E., De Haan
Mw. M. Denaeyer, De Haan
Mw. L. Niemann, De Haan

Ereleden vanaf 25 euro
Dhr. Maes K., De Haan
Mw. Maes Chr, De Haan
Mw. De Schepper E., De Haan
Mw. Van Tuykom N., De Haan
Mw. De Schutter J. van Lingeriezaak Rovenic
  (ook klasse bedlinnen en –kleding), De Haan
Mw. Vanden Bosch, Vlissegem
Mw. Callecoen, De Haan
Mw. Watelet, De Haan
Dhr. N. Thieren, Oostduinkerke
Mw. Van de Kerckhove M.Th., Loppem
Naamloos, Gent

Steunende leden aan 13 euro
Mw. Makelberge Diane, Westende
Mw. De Bruycker Fr., Blankenberge
Mw. Lambein-Tavernier, Vlissegem
Mw. Peersman M., Lier
Mw. Tielemans, Wenduine
Mw. Van Acker C., Oostende
Mw. De Wachter P., Oostende
Dhr. M. Pierloot, Gent

Senioren vanaf 2,5 euro
Mw. De Wilde, Gent
Mw. Denaeyer S., De Haan
Mw. Lahaye L., Bredene
Vercoutter M., De Haan

Junioren vanaf 2,5 euro
Jf. Moureau D., De Haan
Jf. Moureau J., De Haan
Jf. Moureau A;, De Haan


Giften:

Mw. De Schepper E., De Haan: 50 x 2 = 100
Blue Monkey, Chinees Restaurant, De Haan: 20
Mw. Depla, De Haan: 10
Mw. D. Lille, Knokke-Heist: 10
Rovenic(lingerie), De Haan: 20
Bianca pizzeria, De Haan: 10
D’Aubioul, Knokke-Heist: 10
Casa Nova, resto op Zeedijk: 2
R. Callecoen, De Haan: 150
Dhr.&Mw. André, Vlissegem: 30
Mw. Van Tuykom, De Haan: 40
Danny Dupon, Knokke-Heist: 5
Mw. Brams, Knokke-Heist: 5
Dhr. Pierloot, Gent: 7
Mw. Mariën, De Haan: 4
Denaeyer S., De Haan: 5
Naamloos: 7,5
Mw. De Bruycker, Blankenberge: 20
Mw. L. Niemann, De Haan: 35
Dhr. Van Gysegem, voedselbank: 84
Sponsering M., Mw. Moras: 35

Nawoord

De Cat-sitter Club werd vermeld in het Infoblad van de gemeente van juni 2006, dat jammer genoeg niet aan iederen bedeeld wordt, alleen aan gedomicilieerden. De secretaris vroeg aan de gemeente om dit te wijzigen. Vaste verblijvers, maar niet gedomicilieerd betalen ook belastingen en moeten ook op de hoogte zijn van wat er gebeurt in De Haan.
Nieuwe vrijwilligers:
Reeds één mevrouw reageerde op de oproep, wat goed nieuws is. We hebben dringend vrijwilligers en vooral opvang voor poezen nodig. Dit om het verlof van sommigen te overbruggen en zieken te vervangen.
Ook groeit het aantal zwerfkatten in sommige wijken nog, zoals campings.
We zijn volop bezit in samenwerking met de gemeente, om zo veel mogelijk te steriliseren. Maar er is nog veel te doen. Ook heeft het geen zin poezen te steriliseren en ze daarna in de winter te laten verhongeren, dus vrijwilligers nodig.
Wat de verzekering voor de vrijwilligers betreft, zal de regering een algemene polis afsluiten. Dus voorlopig doet de club niks hiervoor.

Het geval Rosie wordt verder gevolgd. Ons verzoek om ze te bezoeken werd niet ingewilligd. We zullen nu nog opnieuw naar een foto vragen en melden dat deze Antwerpse vereniging hier geen poezen meer moet weghalen zonder toelating van ons of van de gemeente.
Mw. Claeys spant zich erg in om alles wettelijk te staven en is een grote steun voor ons.

Aan al onze leden en andere dierenvrienden wensen wij een prettige vakantie en… denk aan de dieren! Vooral water zullen ze nu nodig hebben.

Hartelijk dank aan allen,
Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.
Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. 280-0301250-05

- - - o O o - - -