Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be

6e Jaargang nr. 2 – Zomernummer 2007

 

 
Voorwoord


Begin dit jaar kregen we van de gemeente het goede nieuws dat er voor 300 euro mocht besteed worden aan sterilisaties. Dat kwam onmiddellijk van pas om een groep poezen op een camping in Harendijke verder te steriliseren. Deze groep wordt reeds jaren gevolgd door een bewoner aldaar die ook zelf jaarlijks een gift overschrijft aan onze vzw. Hij zorgt ook voor het vangen en terugbrengen van de poezen en het voeden ervan. Dank aan de gemeente voor deze tussenkomst.

Ondertussen is onze kas een beetje aangevuld en kunnen we zelf weer enkele sterilisaties bekostigen. Het zal ook nodig zijn onze groep poezen in Wenduine te verzorgen. Enkele zijn ziek en er zijn ook een paar nieuwkomers. Het grote probleem is steeds het vangen en het vervoer binnen onze heel kleine groep actieve vrijwilligers. Wie kent iemand die ook één dag per week een paar uur beschikbaar kan zijn? Hulp meer dan welkom!

Minder goed nieuws is het plotse overlijden van Mw. De Kuyper-De Ronne, een lid uit Gent. Langs deze weg bieden wij de familie onze blijken van deelneming aan.

De voorbije activiteiten en verslag van de Algemene Vergadering

Het is algemeen bekend dat ook bij grote vzw’s de aanwezigheid op de jaarlijkse algemene vergadering dikwijls of meestal laag is. Bij ons is het blijkbaar ook zo moeilijk om de leden de dag van de vergadering te laten noteren. Ondanks de aankondiging in het Wisselnummer van het “Kattebelletje” begin van het jaar en aankondiging op de website merken de meesten de datum niet op. Ook werd er nog met de meest actieve leden telefonisch contact genomen in het vooruitzicht van een kleine receptie ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de vzw. Met de aankondiging ervan liep ook één en ander verkeerd. De kleine affiches werden niet uitgehangen of verwijderd en de affiches over het proeven van de Haense Witte kregen we maar op het laatste nippertje in handen. Daarbij kwam nog dat Tips de aankondiging in “Waar naartoe” op een verkeerde dag deed en ingekort, zodat er een verkeerd beeld gegeven werd i.v.m. proeven van Haense Witte. Er werd beloofd later eens een redactioneel artikeltje te plaatsen.
Zo was er maar een kleine groep die van de sponsoring kon genieten. Vooral mensen die verdere verplaatsing moeten doen schijnen te komen! Luc uit Oostende, Marie-Thérèse uit Loppem, Norbert uit Oostduinkerke, Heidi en mama uit Knokke. Toch was er een goede stemming en zowel het bier als de hapjes gesponsord door de Fortis-bank De Haan werden met smaak geconsumeerd. Daarvoor onze hartelijke dank aan Haense Witte en Fortis-bank De Haan.

Verslag van de Algemene Vergadering (29 april 2007)

1. Zoals reeds gezegd wordt het steeds moeilijker om voldoende leden naar de Jaarlijkse Algemene Vergadering te krijgen. Er moest met volmachten gewerkt worden.

2. Ook Mw. Ingrid Maeriën die zou voorgesteld worden als nieuwe penningmeester moest op het laatste ogenblik om familiale redenen afhaken.

3. Door de secretaris werd een model van de nieuwe documenten B verspreid onder de aanwezigen. Hierop werden Ontvangsten en Uitgaven van 2006 genoteerd. Doordat het batige saldo dat van 2005 overgedragen werd, hierop niet kon genoteerd worden (niet voorzien) geeft het de indruk dat we in 2006 een negatief saldo zouden hebben. Dat is niet zo, aangezien het positief saldo van 2005 verder kon aangewend worden. In vergelijking met 2005 gaven we meer uit in 2006 omdat we ook meer inkomsten hadden.
Er waren geen opmerkingen betreffende de rekeningen.
Vanaf nu moeten de documenten B en C (inventaris) naar de Rechtbank van Koophandel in Brugge gezonden worden. Dat gebeurde en we kregen een kopie zonder opmerkingen terug. Het is de bedoeling dat Mevr. Maeriën Ingrid vanaf 2007 de boekhouding op computer zal zetten.

4. Voorstellen van begroting 2007:
a. Kosten door nieuwe vzw-wet.
Normaal moesten we reeds een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid hebben vanaf 1 januari 2007. Er werd gewacht op de vergadering om te zien of er nog rommelmarkten zullen gehouden worden. De prijs van de verzekering hangt namelijk af van het aantal activiteiten van de vzw. Voor één rommelmarkt en voedselinzameling op Werelddierendag alsook de beurten van de vrijwilligers in Wenduine die elke dag de katten voederen zou +/- 96 euro zonder taksen te betalen zijn. Er werd ook gewacht op een globale polis van de regering, maar die komt er maar niet ondanks de aankondiging ervan. Er zijn wel enkele polissen van de provincie, maar die worden uitgedrukt in dagen. Vb. 10 man op een rommelmarkt = 10 dagen. Zo wordt elke persoon die voedert voor 1 dag gerekend. Dat betekent 365 dagen en dat wordt niet aangeboden door de provincie. Indien de regering niet met een globale polis komt, zullen we toch maar op 1 januari 2008 een polis afsluiten voor de vzw.
Wat de sterilisaties en medische verzorgingen van de zwerfkatten betreft, zullen we beroep doen op de gemeente indien ons banksaldo onvoldoende is. Er moet nog een locatie in het centrum afgewerkt worden en een nieuwe opgestart aan het vroegere Nova Park.

b. Dringend gevraagd: vrijwilligers voor voeding en vervoer katten. Alle verenigingen hebben tekort aan vrijwilligers. Indien er geen mensen bijkomen, vooral voor vervoer, zullen geen rommelmarken meer gehouden worden. Er is immers iemand nodig die om 6u30 kan (wil) starten en wat lasten kan laden en lossen.
Er zal overgeschakeld worden naar websites op internet om de goederen te koop aan te bieden.
Ook werd reeds in onze “Clubwinkel” een rubriek “Rommelmarkt online” opgenomen, tot op heden geen resultaat.
Ook willen we nog eens de leden en vrijwilligers opgeroepen, die aangesloten zijn op Internet, om geregeld onze website www.catsitterclub.be te bezoeken. Bvb. om het ledenblad “Kattebelletje” te lezen en aankondigingen o.a. van verloren of gevonden dieren. Nu worden nog steeds dubbele kosten en inspanningen geleverd zowel op internet als voor het kopiëren en verzenden van “Kattebelletjes”.

De vergadering werd in goede stemming afgesloten en de vzw mocht gulle giften ontvangen.


De komende activiteiten

Wegens de hiervoor aangehaalde tekorten aan vrijwilligers zijn er weinig activiteiten. In oktober deelname aan Rommelmarkt Preventorium als gast aan de stand van Heidi en Danny. Waarschijnlijk op 7 oktober. Jammer dat het zo vlug volgt op de voedselinzameling ter gelegenheid van Werelddierendag die met toelating van AD Delhaize zal gehouden worden op dinsdag 2 oktober. Immers 4 oktober is een donderdag en sluitingsdag en 3 oktober is woensdag = marktdag.
We dringen nogmaals aan om zeker deel te nemen aan de weinige activiteiten die er zijn.

De Vergadering van volgend jaar moet nog vastgelegd worden. Normaal terug in april. Het probleem is hier: welke dag kiezen? Men kan nooit voor iedereen de beste dag kiezen. We moeten ook rekening houden met de “Zeeduif”. Is de zaterdag de beste dag? We vragen suggesties. Er zijn ook leden die de zaterdag werken! Een moeilijke keuze dus!


Bedankingen

We danken nogmaals :
• de gemeente De Haan voor tussenkomst in de sterilisatiekosten van de zwerfkatten
• de trouwe voedsters, waaronder vooral Heidi die dikwijls op “passage” van De Haan naar Knokke invalt om te voeden in Wenduine wanneer iemand bvb. met verlof gaat. We hebben namelijk geen enkele “reserve”
• de andere trouwe voedsters die meestal sinds jaren actief zijn, namelijk Linda, Betty, Mw. Tielemans, Willy en Gusta die de beurt van Ann overnamen en Simonne. Ikzelf vul de “open” dagen in. Soms komen ook nog de Waalse dierenvrienden, Monique en echtgenoot, die vroeger soms een week of 14 dagen na elkaar kwamen in het seizoen. Jammer genoeg kan dit niet meer wegens hun leeftijd en gezondheidstoestand. Etienne uit Blankenberge gaat ook op vrijwillige basis dikwijls eens langs in Wenduine
• Simonne en Heidi die het vervoer van zieke poezen op zich namen
• bewoners van de Pitterylaan en P. Benoitlaan die helpen vangen voor sterilisatie en de dieren op eigen kosten voeden
• Simonne voor twee pakken printerpapier en de aanschaf van een “wagen” om de waterbidons in Wenduine te vervoeren. We roepen nogmaals iedereen op om steeds water te geven aan de poezen en ganzen. Jammer genoeg gaan ook de kippen uit die potten drinken
• Dhr. Van Gysegem voor zijn “jaargeld” voor voeding (zie giften)
• Fortisbank De Haan en Haense Witte voor de sponsoring van ons 5-jarig bestaan


Onze leden

De tarieven:
2,50 euro effectief lid, senior, junior
5 euro gewoon lid
13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op rek. nr. 280-0301250-05 van Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138
Dank !

Wijzigingen en nieuwe leden voor de periode van 16 december 2006 tot 30 juni 2007:

Nieuwe leden

Gewone leden
Mw. Mortier Ch., Oostduinkerke
Dhr. Klinke, verblijfhouder uit Duitsland

Steunend lid
Mw. De Coninck, De Haan

Senior
Dhr. Klinck A., Gent

Leden die hun lidmaatschap verlengden

Gewone Leden
Dhr. Mw. Van Moffaert, Gent
Mw. Lems M., De Haan
Dhr. Van de Walle L., Oostende
Mw. Maeriën I., De Haan
Dhr. Hagens F., De Haan
Mw. De Brock, Knokke
Dhr. Mw. Comptaert, Antwerpen
Dhr. Mw. Quinet, Epinois
Mw. D’Aubioul, Knokke
Mw. Brams Min., Knokke
Mw. Gurdebeke M.A., De Haan (W.)
Mw. Buyle, Vlissegem
Mw. Monbaliu, De Haan
Mw. Denaeyer S., De Haan
Mw. Blontrock G., De Haan
Mw. Martin P., Oostende
Mw. Vlies, Vlissegem
Mw. Vercammen R., Klemskerke
Dhr. Lauwers P., Gent (Mariakerke)
Mw. Dondt, Gent (Mariakerke)

Junioren
Jf. Moureau D., De Haan
Jf. Moureau J., De Haan
Jf. Moureau A;, De Haan

Ereleden
Dhr. Thieren N., Oostduinkerke
Mw. Pire, Vlissegem
Mw. Van den Bosch, Vlissegem
Mw. De Schutter, lingeriezaak Rovenic, De Haan
Mw. De Schepper E., De Haan
Mw. Van de Kerckhove M.Th., Loppem

Steunende leden
Mw. Lambein-Tavernier, Vlissegem
Dhr./Mw. Lauwereyns, De Haan
Mw. Makelberge Diane, Westende
Mw. De Wachter P., Oostende
Mw. Tielemans, De Haan (W.)
Mw. Peersman M., Lier
Dhr Zeebroek A, De Haan
Dhr. Monbaliu E. (Bazar St. Rita), De Haan
Mw. Van Acker C., Oostende (onze meter)
Mw. De Bruycker F., Blankenberge

Senioren
Mw. Lahaye, Bredene
Mw. Doré B., De Haan
Mrs. Pemberton Fr., Oudenaarde
Dhr. Finjaer J., Gent
Mw. Bauwens, Gent
Mw. Vercoutter M., De Haan

Giften in euro:

Mw. De Schepper, De Haan: 50
Naamloos, De Haan: 5+20+15=40
Mw. Depla, De Haan: 5
Mw. Deconinck, De Haan: 7
Mw. Coen, De Haan: 10
Naamloos, Wenduine: 2
Bazar St. Rita, De Haan: 2
Mw. Van Cleemput, De Haan(voorzitster)
Hotel Escapade: 100
Mw. De Bruycker, Blankenberge: 20
Gift voor voedsel: Dhr. Van Gysegem G., De Haan: 82,50
Sponsors: Haense Witte: 89,70
Fortisbank, De Haan: 30


Nawoord – dringende oproep

1. Aan leden en dierenvrienden wordt gevraagd nieuwe vrijwilligers te zoeken om eventueel éénmaal per week de gesteriliseerde poezen te voeden vooral in Wenduine. Nu is de groep op het randje af te klein en zodra iemand met verlof is, ontoereikend. Voeding kan door de vzw verstrekt worden. Het voederen kan op een uur naar keuze gebeuren.

2. Er zijn ook een aantal kittens te plaatsen, vraag a.u.b. aan vrienden en bekenden (zie ook rubriek op de website).

Alvast bedankt en prettige zomermaanden toegewenst,
Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.
Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. 280-0301250-05

- - - o O o - - -